Transcanalicular endoscopic primary dacryoplasty for congenital nasolacrimal duct obstruction

Nozomi Matsumura, Toru Suzuki, Satoshi Goto, Takeshi Fujita, Shin Yamane, Maiko Maruyama-Inoue & Kazuaki Kadonosono

Read More

https://www.nature.com/articles/s41433-019-0374-6