Primary Malignant Epithelial Tumors of the Lacrimal Drainage System: A Major Review

Swati Singh & Mohammad Javed Ali

Read More

Iodine-125 interstitial brachytherapy for malignant lacrimal sac tumours: an innovative technique

Ping WangNan MaShaobo ZhangXiaona NingChenjun GuoQiong ZhangQilin Cheng & Yangjun Li 

Read More

Carcinomas of the lacrimal drainage system

Ingvild Ramberg, Peter Bjerre Toft, Steffen Heegaard

Read More

Swinging inferior turbinate approach to the nasolacrimal duct

David S. Curragh, Craig James & Dinesh Selva

Read More

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01676830.2019.1595007

Prelacrimal approach for nasolacrimal duct excision in the management of lacrimal system tumours

David S. Curragh, Alkis J. Psaltis, Neil C. Tan & Dinesh Selva

Read More

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01676830.2018.1518464

A Staged Procedure in the Treatment of Primary Lacrimal Sac Epithelial Malignancy: A Retrospective Cases Analysis

Zhang, Rui; Qian, Jiang; Meng, Fengxi; Yuan, Yifei; Bai, Mengying; Bi, Yingwen; Xu, Binbin; Yuan, Yiqun; Hong, Fujian

Read More

https://journals.lww.com/op-rs/Abstract/2019/03000/A_Staged_Procedure_in_the_Treatment_of_Primary.13.aspx

Clinical experience on diagnosis and treatment for malignancy originating from the dacryocyst

Li-juan Zhu, Yu Zhu, Shang-chen Hao, Pei Huang, Lin-lin Wang, Xiu-hong Li, Li-hong Lian & Ke Zhang

Read More

https://www.nature.com/articles/s41433-018-0132-1

 

Primary Extracranial Meningioma of the Lacrimal Sac Fossa

Radke, Phillip M.; Herreid, Peter A.; Sires, Bryan S.

Read More

https://journals.lww.com/op-rs/Abstract/2018/09000/Primary_Extracranial_Meningioma_of_the_Lacrimal.28.aspx

Clinical analysis of 90 cases of malignant lacrimal sac tumor

Xinmao Song, Jie Wang, Shengzi Wang, Weifang Wang, Shuyi Wang, Wenjia Zhu

Read More

https://link.springer.com/article/10.1007/s00417-018-3962-4

 

1 2