Upper blepharoplasty revision technique: Correction of the high eyelid fold using the pretarsal orbicularis oculi flap

Hai-Peng Liu, Ying Shao, Bing Li, Meng-Ru Sun, Xiao-Jie Yu, Duo Zhang

Read More

https://www.jprasurg.com/article/S1748-6815(18)30298-5/fulltext