Lower eyelid tension balance reconstruction: A new procedure for the repair of congenital epiblepharon with epicanthus

Ben Chen, Jia Liu, Jianxin Ni, Shengjie Zhou, Xi Chenlow

Read More

https://www.jprasurg.com/article/S1748-6815(18)30441-8/fulltext